> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
CEO C?ng ty Apple Tim Cook: Mong co? thê? a?p du?ng c?ng nghê? mu?i nho?n va?o viê?c qua?ng ba? v?n ho?a truyê?n th??ng Trung Hoa
 M?i nh?t:2018-10-12 22:16:45   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:cri

Nga?y 10/10, ta?i Kh??ng Miê?u ?? B??c Kinh, CEO cu?a C?ng ty Apple Tim Cook d???i s?? tha?p tu?ng cu?a nha? khai tha?c ??ng du?ng Trung Qu??c, ?a? tham quan Viê?n Ba?o ta?ng Kh??ng Miê?u va? Qu??c T?? Gia?m B??c Kinh ?? ph?? Qu??c T?? Gia?m, qua?n ??ng Tha?nh, tha?nh ph?? B??c Kinh, Trung Qu??c. Qua s?? gi??i thiê?u cu?a nha? khai tha?c ??ng du?ng Trung Qu??c, ?ng Cook thê? hiê?n s?? hiê?u ky? va? h??ng thu? ???i v??i v?n ho?a truyê?n th??ng Trung Qu??c, ???ng th??i cho biê?t mong h?? tr?? ca?ng nhiê?u nha? khai tha?c ??ng du?ng a?p du?ng c?ng nghê? mu?i nho?n va?o v?n ho?a truyê?n th??ng.

\\

\

澳门葡京赌场,新葡京娱乐场