> vietnamese > Tin t?c > V?nh b?c b? > Trung tam h?i viên
China Unicom m?? c?ng ty ta?i Viê?t Nam, t?ng c???ng b?? cu?c do?c tuyê?n phi?a nam “M??t va?nh ?ai, m??t con ????ng”
 M?i nh?t:2018-10-10 18:44:09   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

Nga?y 9/10, C?ng ty TNHH China Unicom (Viê?t Nam) Operations chi?nh th??c tha?nh la?p ta?i Ha? N??i, ?a?i diê?n cu?a ?a?i s?? qua?n Trung Qu??c ta?i Viê?t Nam, Pho?ng Th??ng ma?i Trung Qu??c, ca?c ???i ta?c h??p ta?c Viê?t Nam, ca?c c?ng ty v??n Trung Qu??c, v.v. cu?ng ch??ng kiê?n lê? khai tr??ng.

Pho? Chu? ti?ch ?iê?u ha?nh kiêm T??ng Gia?m ???c Ta?i chi?nh C?ng ty TNHH qu??c tê? China Unicom, ?ng Tra?n Thu?  Hu?ng cho biê?t, C?ng ty China Unicom ta?i Viê?t Nam se? giu?p doanh nghiê?p Viê?t Nam tiê?p ca?n thi? tr???ng Trung Qu??c, thu?c ?a?y kê?t n??i th?ng tin va? th??ng ma?i hai chiê?u Trung-Viê?t.

?a?i diê?n ca?c ???i ta?c viê?n th?ng Viê?t Nam, T??ng Gia?m ???c Ban Qu??c tê? Ta?p ?oa?n C?ng nghiê?p – Viê?n th?ng Quan ???i Viê?t Nam, ?ng ?oa?n ?a?i Phong cho biê?t se? tiê?p tu?c t?ng c???ng h??p ta?c v??i China Unicom, cung ca?p gia?i pha?p th?ng tin viê?n th?ng cha?t l???ng cao cho doanh nghiê?p ?i?a ph??ng.

Nh??ng n?m qua, China Unicom ?a? tham gia xay d??ng 20 tuyê?n ca?p quang trên b?? va? 30 tuyê?n ca?p quang d???i ?a?y biê?n kê?t n??i v??i 70 n???c va? vu?ng la?nh th?? trên toa?n ca?u.

澳门葡京赌场,新葡京娱乐场